Tibco Spotfire Analytics

Tibco Spotfire Analytics


Vinge Free Semantic Data Warehouse

Vinge Free Semantic Data Warehouse


Vinge Free AB arbetar med avancerad analys och har för detta ändamål valt TIBCO Spotfire som plattform. Spotfire är en av marknaden mest kompetenta lösningar för analys och är en väl etablerad lösning inom många marknadssegment och affärsområden. Spotfire har utvecklas i Sverige (Göteborg) och ägs sedan några år tillbaka av TIBCO Software. Oavsett storlek på analysbehov eller storlek på organisation så finns det en version av Spotfire som passar behoven för en eller flera dedicerade personer eller om det är för en ”moln-baserad” version eller tjänst. Spotfire har förutom själva analys funktionaliteten ett otroligt bra stöd för Data Mashup – vilket gör det möjligt att integrera all typ av data i analysprocessen. Spotfire i kombination med “Dat-a-Maze house” och andra lösningar runt Semantisk datahantering från Vinge Free är en fantastisk lösning för framtidens informationsbehov.

Vinge Free AB erbjuder samtliga lösningar från TIBCO Spotfire inklusive installation, utbildning, mentoring samt konsulttjänster. Vinge Free AB är nordisk partner till TIBCO Spotfire

”Dat-a-MazeHouse” är en lösning som bygger på våra erfarenheter och vår forskning runt de problem som hindrar att datalager och dataanalys, med dess relaterade discipliner, skall kunna användas fullt ut i en agil värld. Vår lösning, som levereras i en plattform med avancerad dataintegration som kan integrera data från de flesta heterogena miljöer. Vår plattform ger användarna en unik funktionalitet för att söka, identifiera, rensa eller anpassa information. Användaren kan härleda implicita fakta, skapa genvägar och därmed eliminera en mängd onödig information eller komplettera med mera källdata då givet resultat inte är tillräckligt. Efter genomförd analys och utsökning kan sedan det färdiga resultatet användas som konkret sökbegrepp mot den databas/er som avses och resultatet av utsökningen kan då fungera som indata till valbart analys verktyg för visualisering eller vidare bearbetning i detta. Vår plattform är iterativ vilket innebär att utsökningen kan göra gång på gång och därmed ständigt förbättras. I och med den dataintegration som finns inbyggd i plattformen så kan data läsas direkt ur källdatabasen utan att specifik procedur byggs för att gör extrakt ur denna databas. Detta innebär att man kan, på ett mycket kostnadseffektivt sätt, testa sig fram och snabbt konstatera om informationen i databasen kommer att täcka de behov som är efterfrågat eller om man skall addera ytterligare datakällor till utsökningen innan man går vidare – detta innebär att vår plattform hjälper användaren ”att misslyckas snabbt och billigt” Hela analyscykeln stödjer ett agilt arbetssätt vilket innebär att samtliga användare kan utsöka sitt egen data och detta oberoende av andra som arbetar med samma källinformation. Detta ger stora fördelar och besparingar då man utan företagsövergripande samordningsinsatser runt traditionellt dataextrakt kan koncentrera sig på snabb utsökning och analys för att finna svaret på enskilda problemställningar.

Vi erbjuder vår plattform som möjliggör för analytiker att utforska stora datamängder utifrån ett sematiskt koncept. Vi har gedigen kompetens om Sematisk struktur, SPARQL, dataintegration och dataanalys, därför vi kan vägleda er på ett pedagogiskt sätt genom att leda er genom en rad exempel från verkliga livet där vi kan visa er hur vår plattform fungerar för att få exakta kvantitativa resultat från till synes ostrukturerad data.

Projekt (semantisk teknologi, innehålls aggregering, medier, kunskapsbaser, etc.) som behöver tillgång till triplestore/NoSQL och siktar på att samla in och koppla data ifrån flera olika källor, inklusive, men inte begränsat till, sociala medier och andra källor som är tillgängliga som "Internet of Things" och data grafer; integrera (egen och inhämtad) data och göra den tillgänglig för konsumtion, med on-the-fly (på en gång) härledning av schema-last och, eventuellt, i linje med en priori ontologi.

Vi erbjuder vår Explore&Query som möjliggör för analytiker att bli SPARQL experter utan att veta SPARQL. Vi har gedigen kompetens om SPARQL, dataintegration och dataanalys, därför vi kan vägleda dig på ett pedagogiskt sätt genom att leda er genom en rad exempel från verkliga livet där vi kan visa er hur våra frågeställnings verktyget fungerar och du ser hur dina frågor blir mer förfinade genom av att, på ett intuitivt sätt, navigera genom länkade datanoder, lägga till och raffinera informations filter och få exakta kvantitativa resultat från till synes ostrukturerad data.

Vingefree skapades från en känsla av förargelse när vi insåg dagens situation inom dataanalys, från känslan av den " den felande länken" eller ungefär som när man vill läsa en bok som aldrig blivit skriven. Så vi tänkte skriva boken och så blev Vinge Free AB till.
Jürgen Kerstna

Det är tid för förändringar! - Pröva SPOTFIRE